ibbgold.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ซื้อข้อสอบเก่า/ล่าสุด ฝึกเองที่บ้าน

โปรโมชั่นค่าจัดส่ง
ครั้งแรก ฟรี! ลงทะเบียน
/ EMS 50 บาท

ครั้งถัดไป
ลงทะเบียน 30 บาท
/ EMS 50 บาท

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ
(1) สำหรับข้อสอบใหม่ รอบ ธ.ค. 63
(ข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบ ธ.ค. 63 / จำลองสอบหมอ ม.3 - ม.4 รอบ ธ.ค. 63 / พรีโอเน็ต ม.3 รอบ ธ.ค. 63 / พรีสอบเข้า ม.1 รอบ ธ.ค. 63)
(2) ข้อสอบรอบที่จัดสอบไปแล้ว
 • สามารถซื้อข้อสอบได้ทุกวิชา จำกัดวิชาละ 5 ชุด/1 ใบสั่งซื้อ
รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส ุุุ69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 125

90 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาเฉพาะแพทย์รวม

ปกติ 445

295 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 180

105 บาท

รหัส 85
GAT ความถนัดทั่วไป เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 81
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ปกติ 185

105 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 09
ภาษาไทย วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 19
สังคมศึกษา วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 105

80 บาท

รหัส MED
วิชาเฉพาะแพทย์ วิชาเฉพาะแพทย์ 3 ฉบับ

ปกติ 395

275 บาท

รหัส 85
GAT เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 85
GAT เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ปกติ 155

95 บาท

รหัส 39
คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ

ปกติ 95

80 บาท

รหัส 29
ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ

ปกติ 95

80 บาท

รหัส 49
ฟิสิกส์ วิชาสามัญ

ปกติ 95

80 บาท

รหัส 59
เคมี วิชาสามัญ

ปกติ 95

80 บาท

รหัส 69
ชีววิทยา วิชาสามัญ

ปกติ 95

80 บาท

รหัส 85
GAT เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 85
GAT เชื่อมโยง+ภาษาอังกฤษ

ปกติ 134

95 บาท

รหัส 71
PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 72
PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 73
PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 74
PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 75
PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 76
PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 77
PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 78
PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 79
PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 80
PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 82
PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 83
PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ปกติ 135

95 บาท

รหัส 01
ภาษาไทย ONET ม.6

80 บาท

รหัส 02
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ONET ม.6

80 บาท

รหัส 03
ภาษาอังกฤษ ONET ม.6

80 บาท

รหัส 04
คณิตศาสตร์ ONET ม.6

80 บาท

รหัส 05
วิทยาศาสตร์ ONET ม.6

80 บาท

รหัส PK5
แพคสุดคุ้ม! 5 วิชา คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม

ปกติ 675

385 บาท

รหัส 04
คณิตฯ ONET ม.6 รอบ ม.ค.63

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 03
อังกฤษ ONET ม.6 รอบ ม.ค.63

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 01
ภาษาไทย ONET ม.6 รอบ ม.ค.63

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 02
สังคมฯ ONET ม.6 รอบ ม.ค.63

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 05
วิทยาศาสตร์ ONET ม.6 รอบ ม.ค.63

ปกติ 105

70 บาท

รหัส PK5
แพคสุดคุ้ม ONET ม.6 รวม 5 วิชา ม.ค.63

ปกติ 525

335 บาท

รหัส 04
คณิตฯ ONET ม.6 รอบ ม.ค.62

ปกติ 95

70 บาท

รหัส 03
อังกฤษ ONET ม.6 รอบ ม.ค.62

ปกติ 95

70 บาท

รหัส 01
ภาษาไทย ONET ม.6 รอบ ม.ค.62

ปกติ 95

70 บาท

รหัส 02
สังคมฯ ONET ม.6 รอบ ม.ค.62

ปกติ 95

70 บาท

รหัส 05
วิทยาศาสตร์ ONET ม.6 รอบ ม.ค.62

ปกติ 95

70 บาท

รหัส PK5
แพคสุดคุ้ม ONET ม.6 รวม 5 วิชา ม.ค.62

ปกติ 475

335 บาท

รหัส 20-21
ข้อสอบพรี-สอบเข้า ม.4 3 วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ อิงแนวข้อสอบ รร.มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และเตรียมอุดมฯ

ปกติ 550

245 บาท

รหัส 25
จำลองสอบหมอ ม.3-ม.4 ครอบคุมเนื้อหา 10 วิชาความถันดแพทย์และวิชาพื้นฐาน

ปกติ 450

245 บาท

รหัส 94
คณิตฯ ONET ม.3 รอบ ธ.ค.63

ปกติ 125

80 บาท

รหัส 95
วิทยาศาสตร์ ONET ม.3 รอบ ธ.ค.63

ปกติ 125

80 บาท

รหัส 93
ภาษาอังกฤษ ONET ม.3 รอบ ธ.ค.63

ปกติ 125

80 บาท

รหัส 91
ภาษาไทย ONET ม.3 รอบ ธ.ค.63

ปกติ 125

80 บาท

รหัส 94
คณิตฯ ONET ม.3 รอบ พ.ย.62

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 95
วิทยาศาสตร์ ONET ม.3 รอบ พ.ย.62

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 93
ภาษาอังกฤษ ONET ม.3 รอบ พ.ย.62

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 91
ภาษาไทย ONET ม.3 รอบ พ.ย.62

ปกติ 105

70 บาท

รหัส 10
ข้อสอบพรี-สอบเข้า ม.1 5 วิชา คณิตฯ วิทย์ อังกฤษ ไทย สังคม

ปกติ 550

245 บาท

รหัส A1
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 1 ใช้ได้กับ GAT-PAT 1-7 ครบทุกวิชา / วิชาสามัญ

49 บาท

รหัส A2
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2
สมุดกระดาษคำตอบฝึกฝน เล่ม 2 ใช้ได้กับ O-NET + วิชาเฉพาะแพทย์ 3 ฉบับ

ปกติ 49

25 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 63 ข้อสอบ+เฉลย ไม่รวมกระดาษคำตอบ

ปกติ 385

150 บาท

รหัส 02
พรีเทส ก.พ. ปี 62 ข้อสอบ+เฉลย ไม่รวมกระดาษคำตอบ

ปกติ 350

90 บาท

วิธีชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11
(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ยืนยันรายการคำสั่งซื้อของคุณ

ตะกร้าสินค้าของคุณ

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

กรอกรายละเอียด
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบติดตามสถานะการสั่งซื้อ และดาวน์โหลดเฉลย
 • กรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว

ใช้รับใบแจ้งชำระเงิน / สถานะการชำระเงิน

กรอกข้อมูลการจัดส่ง

โปรดระบุที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วน หากสินค้าถูกตีกลับ
จะต้องเสียค่าจัดส่งใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ทำรายการสั่งซื้อ

กรอกที่อยู่จัดส่ง

ชำระเงิน

ตรวจสอบรายการ > ชำระเงิน
 • ตรวจสอบรายการของคุณ และเลือกการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการชำระเงิน จากทั้งหมด 3 วิธี

ตะกร้าสินค้าของคุณ

กรุณาเลือกการจัดส่ง

4-7 วันทำการ
ฟรี
2-3 วันทำการ
฿50.00

ค่าธรรมเนียม

฿15.00

ที่อยู่จัดส่ง

ที่อยู่จัดส่ง

ชื่อ - สกุลผู้รับ
กัลยรัตน์ เพ็งพรม
เบอร์ติดต่อ
0972809889
อีเมล์
apichaya.s@ibbgold.com
ที่อยู่จัดส่ง
790/2 สวัสดีแมนชั่น ห้อง 8562 แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10600

เลือกวิธีชำระเงิน

ชำระภายใน 10 นาที
 • สแกน QR Code ที่ได้รับผ่านทางแอพพลิเคชั่น บนมือถือ
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการ ได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม
ชำระภายใน 24 ชั่วโมง
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน หรือ ใช้ภาพแคปบาร์โค้ดหน้าจอ นำไปยื่นให้พนักงาน 7-11 สแกนทำรายการให้
 • เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้ว โดยอัตโนมัติ
 • ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ระบบ 15 บ. ร้าน 15 บ.)
ชำระภายใน 30 นาที
 • บัตรเครดิต และ บัตรเดบิต ที่เคยเปิดบริการใช้ชำระ ออนไลน์แล้วเท่านั้น
 • สถานะจะเปลี่ยนเป็นชำระเงินแล้วทันที หลังทำรายการได้สำเร็จ
 • ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการซื้อข้อสอบ Dek-D’s Pre-Admission รอบที่จัดสอบไปแล้ว

 • สามารถซื้อข้อสอบเก่า ทั้ง 2 รอบ ได้ทุกวิชา (มิ.ย. รอบ GAT PAT ,พ.ย. รอบ 9 วิชาสามัญ) จำกัด วิชาละ 5 ชุดต่อการสั่ง 1 ครั้ง
 • ผู้ซื้อข้อสอบจะไม่ได้รับกระดาษคำตอบ
 • สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้หลังจากชำระเงิน โดย Log in ที่หน้าซื้อข้อสอบ
 • การจัดส่งข้อสอบ ส่งทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน
 • ค่าบริการในการจัดส่ง ครั้งแรก ส่งฟรีลงทะเบียน EMS 50.- ครั้งต่อไป ลงทะเบียน 30.- EMS 50.-
 • รอบในการจัดส่ง
  6.1 สั่งซื้อช่วง 5 ม.ค. - 28 ก.พ. รอบในการส่งคือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงินวันพฤหัส รอบจัดส่งคือวันศุกร์ หากชำระวันศุกร์ รอบจัดส่งคือวันจันทร์

  6.2 สั่งซื้อช่วง 1 มี.ค. - 30 ธ.ค. รอบในการส่งคือ วันพุธ ของทุกสัปดาห์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ
  เช่น ชำระเงิน วันอังคาร รอบจัดส่ง คือ วันพุธ หรือ ชำระเงิน วันพุธรอบจัดส่ง คือ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป
  หมายเหตุ หากช่วงไหนติดวันหยุดยาว อาจมีความล่าช้าในการจัดส่ง
 • หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถ Log in เช็คเลขแทรกกิ้งได้ที่หน้า ข้อมูลส่วนตัว
 • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากไปรษณีย์ตีพัสดุกลับ ทุกกรณี จะต้องเสียค่าบริการอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
{ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
{joker game}| {lucabetasia}|